Adatvédelmi tájékoztató

A Praktikus Nyilvántartás Online webáruház (továbbiakban: Webáruház) biztosítja személyes adatai védelmét. Személyes adatai megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. A Webáruház csak azokat az adatait kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a Önnek, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárult.  Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyzőződhet arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adatait, így egy általános képet kaphat arról, hogy milyen adatkezelést folytatunk. Kiemeljük azonban, hogy ez az információs oldal nem helyettesíti a Webáruház egyes adatkezelésekre vonatkozó hivatalos adatkezelési szabályzatait, tájékoztatóit. Az adatkezelések teljességéről e szabályzatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást, kérjük, ezt vegye figyelembe jelen tájékoztató olvasása közben.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudja mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neve, telefonszáma, születési dátuma is.

 

1. A Praktikus Nyilvántartás Online webáruház többek között az itt felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kezeli a személyes adatait.

2. Milyen jogaim vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?

3. Milyen lépéseket tettünk személyes adatai biztonsága érdekében?

4. Eljárás a fentebb ismertetett jogai gyakorlásával kapcsolatban

5. Adatfeldolgozók

6. Adatvédelmi tisztviselő

7. Milyen jogorvoslati fórumokat vehetek igénybe?

 

1. A Praktikus Nyilvántartás Online webáruház többek között az itt felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kezeli a személyes adatait.

1.1. A weboldalunkon történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Itt többek között a regisztrációval kapcsolatos adatait tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy vásárolni tudjon a Webáruházban, a vásárlása után ki tudjuk Önnek állítani a számlát, illetve, hogy meg tudjuk  különböztetni a többi vásárlótól. Ezen adatai alapján tudjuk a közöttünk létrejött szerződést teljesíteni, ugyanis webáruház lévén az esetek jelentős hányadában házhozszállítással teljesítjük a megrendelését. Az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is, például abban az esetben, ha valamilyen információt szeretnénk Önnel közölni a megrendelésévell kapcsolatban.

1.2. Süti kezelés

A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat az alábbi linken érheti el.

 

 

2. Milyen jogaim vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.

 

2.2. Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult arra, hogy a Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

 

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.

 

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés például a Webáruházhoz kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudjuk Önt megfelelően kiszolgálni.

 

2.7. Visszavonás joga

Természetesen jogosult arra, hogy a hozzájárulásán alapuló hozzájárulását, bármikor visszavonja. Ez alapján tehát, ha például feliratkozott a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheti, hogy a továbbiakban ne küldjünk Önnek hírlevelet.

 

3. Milyen lépéseket tettünk személyes adatai biztonsága érdekében?

A Webáruház korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adatait csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatkezelők illetve munkatársaink ismerhetik meg. A biztonság érdekében többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk, egyesesetekben pedig titkosítást alkalmazunk.

 

4. Eljárás a fentebb ismertetett jogai gyakorlásával kapcsolatban

A Webáruház indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelme túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk Önnek.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el a praktikusnyilvantartas@gmail.com  e-mail címre, illetve írásban a 4025 Debrecen, Miklós utca 36. postacímünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Amennyiben a jogait szeretné gyakorolni, akkor kérjük, töltsd le az oldalról a „Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz” elnevezésű dokumentumot és aláírva juttassa el hozzánk a fent megadott postacímre vagy pedig elektronikus úton a praktikusnyilvantartas@gmail.com email címre.

A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

  • regisztrációkor megadott email címe
  • teljes neve
  • számlázási címe

Amennyiben e-mailben juttatja el hozzánk a kérelmet, akkor ügyeljen arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldje el a megkeresést.

 

 

5. Adatfeldolgozók

Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

  • a futárszolgálatok
  • a vállalatirányítási rendszer üzemeltetője
  • a honlap üzemeltetője
  • számviteli tevékenységet végző cég
  • Webáruház munkavállalói

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adatait soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

 

6. Adatvédelmi tisztviselő

Jelen vállalkozás méreteit tekintve, adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmazunk, minden kérdésével, vegye fel a kapcsolatot a praktikusnyilvantartas@gmail.com címen.

 

7. Milyen jogorvoslati fórumokat vehetek igénybe?

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen Tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogai megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.