Nyilvántartások a gyógyszertárban

Közérthető formában: HGYSZ Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére

 A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet rendelkezik többek között a gyógyszertárak által kötelezően vezetett nyilvántartásokról.

"...

18. § (1) *  A közforgalmú gyógyszertárakban a személyi jogos gyógyszerész által hitelesített

a) „Vizsgálati napló”,

b) „Munkafüzet”,

c) „Laboratóriumi napló”,

d) „Kiszerelési napló”,

e) „Impleálási napló”,

f) „Sterilezési napló”,

g) * 

h) „Belső minőségellenőrzési napló”,

i) „Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről”, valamint

j) *  Közforgalmú gyógyszertár fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lapja,

k) *  „Hőmérséklet ellenőrzési napló”

vezetése kötelező.

(1a) *  A közforgalmú gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzésről és készletről elektronikus nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi adatai bármikor megállapíthatóak.

(2) A „Vizsgálati napló” a gyógyszertárban végzett gyógyszervizsgálatok nyilvántartására szolgál. A „Vizsgálati napló” tartalmazza:

a) a gyógyszerszállító nevét,

b) a vizsgálat sorszámát,

c) a vizsgált gyógyszer hivatalos nevét és gyártási számát,

d) a vizsgálat idejét,

e) az elvégzett vizsgálat megnevezését,

f) a vizsgálat eredményét, valamint

g) a vizsgáló gyógyszerész aláírását.

(3) A „Munkafüzet” a vizsgálati napló mellékletét képező nyilvántartás, amely mérési és számítási adatok feltüntetésére szolgál.

(4) A „Laboratóriumi napló” a mellékletét képező „Gyógyszertári manuálissal” a gyógyszertárban több adagban készített gyógyszerek dokumentálására szolgál, és tartalmazza:

a) az előállítás sorszámát,

b) a készítés időpontját,

c) az előállított gyógyszer nevét, minőségét,

d) az előállított gyógyszer mennyiségét,

e) az előállító gyógyszerész, illetve a közreműködő asszisztens aláírását,

f) a gyógyszer felhasználhatósági idejét.

(5) *  A „Gyógyszertári manuális”-ban fel kell tüntetni azon gyógyszerkészítmények összetételét, eltartási körülményeit, csomagolását, készítési módját és felhasználhatósági idejét, amelyek a Gyógyszerkönyvben vagy a FoNo-ban nem szerepelnek, azonban azokat a gyógyszertár rendszeresen készíti.

(6) A „Kiszerelési napló” azoknak a gyógyszereknek a nyilvántartására szolgál, amelyeknek csak a kiszerelése történik a gyógyszertárban kiadásra alkalmas formában, ideértve egyes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek külön jogszabály szerinti bontását is. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a kiszerelés sorszámát,

b) a kiszerelés időpontját,

c) a gyógyszer nevét és gyártási számát,

d) a kiszerelési egységek számát, valamint

e) a kiszerelést végző asszisztens, illetve az ellenőrző gyógyszerész aláírását.

(7) Az „Impleálási napló” a gyógyszertárban tartott és forgalmazott gyógyszeranyagok raktári edényzetbe, illetőleg másik edényzetbe történő áttöltésének regisztrálására szolgál. A nyilvántartás tartalmazza:

a) az impleálás időpontját,

b) a gyógyszer nevét, vizsgálati vagy gyártási számát,

c) a tároló edényzet azonosítására alkalmas jelet, megnevezést, valamint

d) az impleálást végző gyógyszerész, illetve a közreműködő asszisztens aláírását.

(8) A „Sterilezési napló” a gyógyszertárban végzett sterilező eljárások nyilvántartására szolgál. A „Sterilezési napló” tartalmazza:

a) a sorszámot,

b) a sterilezés dátumát,

c) *  a sterilezett anyag, eszköz megnevezését,

d) *  a sterilezett anyag gyártási vagy vizsgálati számát,

e) *  a sterilezett anyag mennyiségét, a sterilezett eszköz darabszámát,

f) a sterilezés kezdetét és végét rögzítő időpontokat (óra, perc),

g) a sterilezés hőfokát,

h) a sterilezést végző aláírását, valamint

i) a sterilizáló készülék(ek) azonosítóját.

(9) * 

(10) A „Belső minőségellenőrzési napló” a gyógyszertári szakmai munka ellenőrzésére szolgáló nyilvántartás, mely tartalmazza:

a) *  az ellenőrzött szakszemély nevét,

b) * 

c) a vizsgálat megnevezését, idejét, eredményét, valamint

d) a vizsgáló gyógyszerész aláírását.

(11) *  A forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről szóló nyilvántartás az OGYÉI honlapján közzétett döntések végrehajtásának dokumentumait foglalja magában, mely tartalmazza:

a) a forgalomból való kivonás napját,

b) a kivont készítmény nevét, hatáserősségét, kiszerelését,

c) a kivont gyógyszer gyártási számát,

d) a gyógyszertárban forgalomból kivont mennyiséget,

e) a kivonás módját,

f) a forgalomból kivonást végző aláírását,

g) a fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár értesítésének napját a forgalomból történő kivonásról,

h) a fiókgyógyszertárban, kézigyógyszertárban történő forgalomból való kivonás végrehajtását.

(12) Fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásánál az e szerek gyógyszertárba történő beérkezésének és kiadásának eljárásrendjét, valamint a szükséges nyilvántartások vezetését meghatározó külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(13) *  A „Hőmérséklet ellenőrzési napló” a hideg vagy hűvös helyen, továbbá a mélyhűtőben tartandó gyógyszerkészítmények eltartását biztosító hűtőszekrények és/vagy helyiségek hőmérsékletének ellenőrzésére szolgáló nyilvántartás, amely tartalmazza

a) a hűtőszekrény vagy helyiség elnevezését, azonosítóját,

b) a hőmérsékleti referenciatartományt,

c) az ellenőrzés időpontját,

d) a leolvasott hőmérsékletet, valamint

e) az ellenőrzést végző aláírását.

(14) *  A gyógyszertár az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerinti vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadásáról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kiadott gyógyszer nevét, a kiadás időpontját, az átvevő végzettségét vagy jogosultságát hitelt érdemlően tanúsító okirat számát, orvos esetén orvosi bélyegzőjének számát vagy lenyomatát, valamint a kiadó és az átvevő aláírását.

(15) *  A gyógyszertár az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelően rendelt, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, a gyógyszertár által kiszolgáltatott gyógyszerekről nyilvántartást vezet.

(16) *  A működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által rendelt vényköteles gyógyszer kiadásának alapjául szolgáló külföldi vényt (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: vény), vagy ha az eredeti vény visszaadására kerül sor, a vény másolatát a gyógyszertár elkülönítetten gyűjti és tárolja. A visszaadott vényen a kiadás tényét rögzíteni kell.

(17) *  A fiókgyógyszertárban az ott folytatott tevékenységnek megfelelő nyilvántartást kell vezetni.

19. § (1) A gyógyszerek interneten történő rendeléséhez szükséges honlapot működtető gyógyszertár gondoskodik arról, hogy a honlapon történő - munkaidőn belül érkező - megkeresés még aznap feldolgozásra kerüljön és a megrendelő érdemi visszajelzést kapjon. Ezenfelül olyan nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely utólag módosíthatatlan formában tartalmazza:

a) a megrendelés sorszámát, időpontját,

b) a megrendelt készítmény

ba) nevét,

bb) mennyiségét, valamint

c) a rendelést elektronikusan visszaigazoló gyógyszertári dolgozó nevét, azonosító kódját.

(2) *  Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök házhoz szállítását, illetve vény nélkül is kiadható gyógyszerek csomagküldését végző gyógyszertár olyan nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely tartalmazza:

a) interneten történt rendelésből származó házhoz szállítás esetén az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatokat;

b) a házhoz szállított készítmény

ba) nevét,

bb) mennyiségét,

bc) gyártási számát,

bd) tárolására vonatkozó különleges feltételeket,

c) *  a házhoz szállított, illetve csomagban küldött gyógyszerek gyógyszertári kiadójának nevét, azonosító kódját,

d) *  a házhoz szállítást végző személy adatait, azonosító kódját, csomagküldés esetén az azt végző vállalkozás nevét,

e) *  a házhoz szállított, illetve csomagban küldött gyógyszer átadásának időpontját.

(3) *  Gyógyszerek házhoz szállítása és csomagküldése során a Gyftv. 55. § (5) bekezdésében foglaltak irányadóak.

(4) *  A házhoz szállítás, illetve csomagküldés a gyógyszer sértetlen, forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott csomagolásában történik. Ha a készítmény bontható, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 21. §-ában foglalt szakmai szabályok szerinti csomagolásban történik a házhoz szállítás, illetve csomagküldés.

(5) *  Az internetes gyógyszerkereskedelmet végző gyógyszertárak honlapjukon feltüntetik az alábbi adatokat:

a) *  az OGYÉI megnevezése,

b) *  a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 699/2014/EU végrehajtási rendelet) foglaltaknak megfelelő logó, ami hiperhivatkozást tartalmaz a 17. § (6) bekezdés b) pontja szerinti jegyzékre.

(6) *  Az internetes gyógyszerkereskedelmet is végző gyógyszertár ezirányú tevékenységét abban az esetben kezdheti meg, ha a 699/2014/EU végrehajtási rendelet szerinti logó használatára jogosító, az OGYÉI honlapjáról letölthető szerződést az OGYÉI-vel megkötötte.

20. § (1) A 18. és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartásokat a működtető - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az utolsó bejegyzést követő 5 évig köteles megőrizni.

(2) E rendelet előírásai nem érintik a más jogszabályok által előírt nyilvántartási kötelezettséget.

..."

 

Emészthetőbb formában: Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére